به نام خداوند بخشنده مهربان که از رگ گردن به من نزديکتراست، و بين من و قلب من قرار دارد
خداوند بزرگ و يکتا تنها معبودی است که وجود داشته، وجود دارد، و وجود خواهد داشت، و من همانطور که در قرآن به من دستور داده شده
بدون هيچ واسطه و يا وسيله ای هميشه مستقيما از او کمک ميخواهم، و ذات مقدسش تنها اجابت کننده دعای من است

 

In the Name of God, the Most Gracious the Most Merciful

 

برای ما مسلمانان هيچ دستوری بالا تر از دستور خداوند وجود ندارد، خداوند دو بار در سوره مزمل به من و شما ميفرمايد
"تا آنجا که ميتوانيد قرآن بخوانيد"
حرام فقط چيزهائی است که خداوند در قرآن آنها را حرام کرده، گناه فقط موردی است که خداوند در قرآن ما را از انجام آن نهی فرموده
فرمايشات خداوند (قرآن مجيد) در دست ماست چرا به نظريات و دستورات ديگران توجه ميکنيم
بنظر شما اسم اين چيست؟

for English, click English

 برای مطالب به زبان فارسی کليک کنيد     فارسی    

Translation of the Holy Quran in a simple and fluid fashion for all.

ترجمه قرآن مجيد به زبان ساده و روان و قابل فهم برای همه

You (alone) we worship; You (alone) we ask for help

خداوندا فقط تو را ميپرستيم و فقط از تو کمک ميخواهيم

To every Muslim, commands of the One and Only Almighty God contains absolutely the highest level of obedience.
The Almighty God commands us twice in Sura Muzzammil
"Read Quran as much as you may do with ease"
Forbidden are only those which God forbids in Quran. Sins are only deeds that God forbids us to do in Quran

خداوندا، شنيديم که کسی به صدای بلند مردم را به ايمان دعوت ميکرد که به خداوندتان ايمان بياوريد، ما هم ايمان آورديم
خداوندا، گناهان ما را بيامرز و بدی های ما را به حساب نياور و ما را با نيکان از دنيا ببر

Our Lord, surely we have heard a preacher calling to the faith, saying: Believe in your Lord, so we did believe;
Our Lord, Forgive us our offenses, remove our evil deeds from us,
and gather us up with the virtuous

Sample

In order to be a follower of any divine faith, first we must be human – those who kill innocent people do not qualify

Freedom of speech and expression is the basic principle of Islam granted by the Almighty God to every human being.
There is no compulsion in religion. The right course has become clear from the wrong
(Quran 2:256).

In the Holy Quran no power or authority has been given to anyone to hurt or even annoy any other person who has
a different point of view then you have in any way shape or form.
Having said that; a Muslim is a person who follows the Commands of the Almighty God in the Holy Quran
and anyone who does not is not a Muslim and should not be called a Muslim.

“Those who do not judge according to what God has sent down (the Holy Books) are disbelievers, disobedient, wrongdoers and unjust”
(Quran 5:44, 5:45, 5:47).

All Muslims have been Commanded by the Almighty God to display total control, not to react harshly, and avoid any violence
even if they hear some people are rejecting or they are making fun of the Verses of the Holy Quran,
and simply leave and return when the topic of the conversation has been changed.

“In the Book, He has revealed to you that whenever you hear Verses of God are being disbelieved in,
and ridiculed (mocked, rejected, and made fun of), you should not sit with them until they begin to talk of other things
(change to some other topic, or else) you would surely be just like them (if you stayed)

(Quran 4:140)

No faith ever teaches or promotes killing of even one innocent person;
Therefore those who kill innocent people are not the followers of any divine faith and they should not be considered as one.
The possibility of being a murderer and a follower of the religion of Abraham does not exist.
Islam promotes Justice, Equality, and Freedom for mankind. 
The Holy Quran teaches us to be righteous, to be just, practice forgiveness, act honorably and kindly, practice charity,
race to do all that is good, and love one another.


بخاطر دارم که تنها ارتبات من با قرآن، از کودکی تا ميان سالی فقط زمانی بود که سر خاک پدرم ميرفتم و مقداری پول به مردی که در آنجا قرآن ميخواند ميدادم
حتی يک جمله از آنچه ميخواند نمی فهميدم و بی جهت گريه ميکردم، شايد خودش هم نميدانست چه ميگويد
قرآن را خداوند برای سوگواری نازل نفرمود، در قرآن، در اين معجزه هميشه پايدار مطالبی است که از يک آدم يک انسان ميسازد
دعائی که من معنای آنرا نمی فهمم، چه فائده، چه اثر و چه مفهومی دارد؟

    

در سوره قمر خداوند چهار بار ميفرمايد: "ما قرآن را برای متوجه شدن آسان کرديم، آيا کسی هست که متوجه شود"

   

Hassan Zamanzadeh - Los Angeles, California

eHolyQuran. Copyright 1995
All the materials in this site is protected by the copyright laws

 
Personally I can think of much worse than coming on replica watches store to be greeted by someone putting this down, slagging this off, slagging that off, saying this sucks, that replica watches store I hope you won take these criticisms too harshly as they are constructive and come from a good, caring place. No a full refund as the watch does not work at all and with the greatest of respect replica watches sale should of been when it arrived. So can I ask please again to confirm the address to send the rolex replica sale and I do expect full refund on watch with no charges from yourselves as mentioned on my previous emails to you. Now I have been fair with you on my responses with yourselves. I have offered to send this watch back to you. I am not sending this anywhere as the item is not fit for purpose nor you or I know what is wrong with this watch. Please offer me a full refund this is all I now want no repairs or another rolex replica sale or replacement. I only required a watch that was working from day one and it does not. Please now come back to me on how we resolve this issue.
The Holy Quran